תקנון האתר

למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ולדפי המידע הכלולים בו מהווה הסכמת המבקר לכל האמור בתנאי השימוש אף אם המבקר כלל לא קרא ו/או לא עיין בתנאי השימוש.

תנאי השימוש המקיפים מצויים באתר למען מבקריו והם מתייחסים לכל האתר, על כל חלקיו והמידע המצוי בו.

למען הסר ספק, תנאי השימוש אינם חלים על אתרים אחרים אף אם באתר היו קישורים לאתרים אלה.הנהלת ISUCCESS, שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.


הנהלת ISUCCESS אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה בתוכן המצוי באתר.

מובהר בזה, כי הנהלת ISUCCESS לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לתכניו.

למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י הנהלת ISUCCESS תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ועל כן אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

הנהלת ISUCCESS אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.

הנהלת ISUCCESS אינה אחראית לזמינות המידע, לתוכן, לצורה, ולדיוק הנתונים המסופקים באתר ע"י צדדים שלישיים.


הנהלת ISUCCESS אינה מתחייבת כלפי מבקרים לזמינות ו/או לתקינות האתר ו/או לנגישות למידע באתר בכל עת או לכך שבעת השימוש לא ייגרמו הפרעות או תקלות באתר בין אם בגלל הנהלת ISUCCESS ובין אם בגלל גורם אחר.

הנהלת ISUCCESS אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.


מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישורים באתר על ידי הנהלת ISUCCESS לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, הנהלת ISUCCESS אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של כל מידע מחקרי, מידע מהגולשים, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שאתרים אלו מפנים אליהם.

הנהלת ISUCCESS משתמת בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאתה מבקר באתר; ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך.


כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.


השירותים באתר מוצעים לך כמות שהם (AS-IS). הנהלת ISUCCESS אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש.

לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי הנהלת ISUCCESS בגין המידע והתאמתו לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד הנהלת ISUCCESS ו/או כנגד מי מטעמה.


השימוש במידע נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. יתכן והמידע והשירותים באתר יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו כפופים, מעת לעת, להפרעות שונות. למרות שהנהלת ISUCCESS עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד, רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.


בכל מקרה הנהלת ISUCCESS אינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש באתר אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה.


תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.